Home

kringloop aarde la21

Duurzaamheid & Lokale Agenda 21kringloop aarde

Duurzaamheid

De term Duurzaamheid (Duurzame ontwikkeling) is voor het eerst gebruikt in 1987 door de Brundtland Commissie. Het begrip vraagt aandacht voor de toekomst op korte en lange termijn en wil deze voor iedereen veilig stellen.
 

Definitie: Het zekerstellen van een leefbare wereld voor de volgende generatie(s).
 

Hierbij zijn een aantal consequenties te trekken:
 • eerlijke verdeling van de hulpbronnen
 • een schoon milieu voor jouw kinderen en klein-kinderen
 • een welvaartsstandaard over de hele wereld
 • het opnemen van verantwoordelijkheid van het Noorden voor het Zuiden
 • gelijkheid van volkeren
 • etc.

 •  
   
   

  Een voorbeeld: Energie

  Fossiele brandstoffen zoals olie is een eindige grondstof. Deze schaarsheid heeft gevolgen voor de prijs, waardoor de stof niet voor iedereen beschikbaar is. De rijke westerse landen kunnen wel voor de olie betalen en maken er dan ook ruimschoots gebruik van. Gevolg hiervan is een bloeiende economie.
  Arme landen hebben deze financiële middelen niet. Hun producten zoals koffie en cacao worden als ruwe grondstof verkocht. Deze producten leveren echter meer op als eindproduct. De winst wordt in het westen opgestreken

  Een ander aspect van fossiele brandstoffen is de vervuiling. Vanaf de winning tot aan de verbranding ten behoeve van het opwekken van energie, komen veel vervuilende stoffen vrij. Luchtverontreiniging, vrijkomen van broeikasgassen, bedreiging van natuurgebieden en veel meer problemen zijn inmiddels wel bekend.

  Andere bronnen die deze problemen in mindere mate hebben worden nog onvoldoende benut. Ik denk hierbij aan de zogenaamde 'Duurzame Energiebronnen' zoals zonne-energie, windenergie en het gebruik van waterkracht, aardwarmte en biomassa.

  Arme landen zouden, wanneer het westen de verantwoordelijkheid op zich neemt en onderzoek naar de toepassing van deze alternatieve bronnen betaalt, de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en dus een hogere welvaartspeil kunnen bereiken.

  Bovendien zal de kostprijs van deze bronnen bij een intensiever gebruik dalen, immers volgens marktprincipes belooft een grotere afname van de installaties een verlaging van de prijs. Hierdoor wordt de energie goedkoper en beter bereikbaar.
  Uiteindelijk wordt iedereen er beter van.
   
   
   

  Conclusie:

  Duurzaamheid is meer een methode om iets te bereiken dan een eind-doel. Momenteel wordt er door mensen veelal naar het eigen belang gekeken. Zoals het er nu voor staat zijn fossiele brandstoffen in het gebruik goedkoper, wanneer de kosten voor de vervuiling niet meegenomen worden.
  Duurzame ontwikkeling probeert in te spelen op de gemoedstoestand door te wijzen op de toekomstige generatie. Wie wenst zijn kind of kleinkind een vieze, kale leefwereld toe? Niemand toch?
   
   
   

  Duurzaamheid op internet:

  Nederlandse pagina Duurzaamheid

  Informatie over dit onderwerp is onder andere terug te vinden bij de kleine aarde.

  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
  Europese website met informatie over conferenties, netwerken, instrumenten en trainingen voor mensen en organisaties die zich met hetzelfde thema bezighouden. Verder staan op deze site verwijzingen naar meer dan 300 websites van organisaties die zich met duurzame ontwikkeling bezig houden
  eurofound

  Een duurzame samenleving vraagt een andere denkwijze. Communicatie en Educatie kunnen hierover informeren. Materiaal hierover kan door Gijsbers Milieueducatie vervaardigd worden.
   
   

  la21

  Lokale Agenda 21

  Lokale Agenda 21: Think globally, act locally

  De Lokale Agenda 21: het verlanglijstje voor Duurzame Ontwikkeling in eigen woonplaats. Samen met de inwoners en plaatselijke (belangen-)organisaties stelt de gemeente een actielijst op voor de 21ste eeuw voor een leefbare aarde. Hierin wordt aandacht geschonken aan een schone leefomgeving in eigen plaats rekening houdend met (internationale) belangen en effecten.

  De inhoud:
  De Lokale Agenda 21 is een uitvloeisel van de 'Aarde-top' in 1992 in Rio de Janeiro. Hier is de Agenda voor de 21-ste eeuw getekend waarin voor gemeenten een grote rol wordt toegekend. Samen met haar bevolking wordt een dialoog gestart om samen te werken aan duurzame leefstijlen met een positief effect op de mondiale politiek en ontwikkeling. De Agenda 21 dient dus in eigen plaats, met medewerking van de inwoners, plaatselijke belangengroepen en bedrijfsleven vertaald te worden naar een Lokale Agenda 21.

  De wijze waarop:
  In Nederland zijn inmiddels ruim 160 gemeenten aan de slag gegaan. Alleen, een Lokale Agenda 21 ontstaat niet zomaar. De ingrediënten voor het proces om te komen tot een Lokale agenda zijn: dialoog, integrale visie, concreetheid en mondiale dimensie.

 • Dialoog:

 • Het benutten van kennis en ideeën van de gemeente, de burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het draagvlak voor duurzaamheidsbeleid wordt door deze continue dialoog vergroot.
 • Integrale visie:

 • Aandachtspunten zijn: bescherming en verbetering van milieu, ecologische vraagstukken, en sociale en economische componenten.
 • Concreetheid:

 • De Lokale agenda 21 dient uit te monden in concrete activiteiten en projecten op lokaal niveau. De thema's en onderwerpen zijn afhankelijk van de plaatselijke situatie.
 • Mondiale dimensie:

 • Duurzaamheid heeft betrekking op het milieu en de hele wereld. Plaatselijk handelen heeft sociale, economische en ecologische gevolgen in de landen waar de (grondstoffen van) producten of diensten vandaan komen.

  Informatie op internet:
  Agenda 21: de verklaring
  Zoetermeerse lokale Agenda
  projectvoorbeelden in Nederland
  earthsummit United Nations


  Home